رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام. اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

امروزه ام. اس یکی از شایع­ترین بیماری­ها بشمار می­رود که نسبت به سایر بیماری­ها پژوهش­های روانشناسی اندکی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، رابطة الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی­های شخصیتی با بهزیستی روان­شناختی با واسطه­گری تاب­آوری در بیماران ام. اس در نظر گرفته شد. جامعة آماری پژوهش، تمامی بیماران مبتلا به ام. اس استان فارس هستند که 200 نفر (زن و مرد) از آنها به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی NEO (کاستا و مک کری)، ابزار تجدید نظر شدة الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک)، تاب­آوری بزرگسالان ARS (فریبورگ) و بهزیستی روان­شناختی (ریف) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده­ها علاوه بر روش­های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی)، از روش آماری رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که دو بعد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی از قدرت پیش­بینی کنندگی مثبت برای تاب آوری و بهزیستی روان­شناختی برخوردار می­باشند و از بین پنج عامل ویژگی­های شخصیتی، برون گرایی می­تواند تاب­آوری و بهزیستی روان­شناختی را به­صورت منفی پیش­بینی کند. هم­چنین تاب­آوری نیز بهزیستی روان­شناختی را پیش­بینی می­کند. به­گونه کلی تاب­آوری، نقش یک متغیر واسطه­گر را برای الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی­های شخصیتی با بهزیستی روان­شناختی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Family Communication Pattern and Personality Traits with Psychological Well Bing in Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • M. Seyedi 1
  • S. Farahmand 1
  • M Amini 2
  • S.M Hoseyni 2
چکیده [English]

Today MS "multiple sclerosis" is one of the most current disease on which less psychological research specialized to it rather than other illnesses. So, purpose of this paper is to consider relationship between family communication patterns and personality traits with psychological well-being by intermediate of resiliency among MS patients . Research society included all MS patients from Fars state who 200 persons (male & female) were selected by sampling method  and  then they answered to NEO personality traits  questionnaire ( Costa & Mc Care), Revision Tools of Family communication patterns  (Koerner & Fitzpatrick), ARS adult resilience scale questionnaire (friborg) and psychological well-being (Ryff). In addition to descriptive methods (using median, standard deviation, correlative matrix) statistical hierarchical regression methods were used, too, in order to analysis data's. Results show that two dimensions of family communication patterns – i.e. conversation-orientation and conformity-orientation – have the prediction power for resiliency and psychological well-being and among these 5 factors of personality traits just extroversion can  predict resiliency and psychological well-being. Also resiliency have significant intermediative role in family communication patterns, personality traits and psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Communication Patterns
  • personality traits
  • Psychological well-being
  • Resilience