دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و شیوه والدگری در مادران نوجوانان با نشانه های اضطرابی و مادران نوجوانان عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

سارا امان اله خانی قشقایی؛ حجت اله جاویدی؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر