اخبار و اعلانات

دریافت هزینۀ داوری و انتشار مقاله

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ علمی- پژوهشی «روش ها و مدل های روانشناختی»، تمامی مقالات ارسالی به این نشریه، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه بایستی به شماره حساب 0115860867009 بانک صادرات ب شماره کارت 6037691990462418 واریز گردد. هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 150000 هزار تومان آن لازم است توسط نویسندۀ (با تایید مدیریت نشریه و اعلام از طریق سایت به ...

مطالعه بیشتر