درباره نشریه

فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب شصت و نهمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.
مجله علمی-پژوهشی « روشها و مدلهای روانشناختی » طبق مجوز شماره 3/18/528 مورخ 1392/9/20 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخه 1392/9/6 کمسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه موفق به اخذ رتبه «علمی- پژوهشی» از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گردیده است.
هدف از انتشار "مجله روشها و مدلهای روانشناختی" افزایش فرصت معرفی و ارائه راهکارهای عملیاتی روانشناختی توسط متخصصان، دانشجویان و عموم علاقمندان به مباحث روانشناسی در رفع نیازهای روانشناختی جامعه و همچنین نزدیک نمودن حوزه های نظری و عملیاتی در مطالعات روانشناسی می باشد. این مجله بر آن است تا با فراهم کردن امکان انتشار روشها و مدلهای روانشناختی در حوزه های مختلف روانشناسی اعم از یادگیری، آموزش، بالینی، ورزش، محیط، مشاوره، سلامت، شغلی، ارزشیابی و اندازه گیری، جنایی، اصلاح رفتار و دیگر شاخ های تخصصی این علم زمینه برای نظریه پردازی و ارائه ی مدلهای نظری و کاربردی مهیا نماید و بدین وسیله حوزه فعالیتهای نظری را به فعالیتهای عملیاتی در روانشناسی نزدیک نماید