ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار ،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی ، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار ،ایران

3 گروه علوم اجتماعی ،واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار ،ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر (۱۹۸۵) انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه از نوع روانسنجی بود. نمونه شامل ۴۰۰ دانش آموز (۲۰۰ نفر دختر و ۲۰۰ نفر پسر) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدندو پرسشنامه خود-ادراکی هارتر (۱۹۸۵)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷) و پرسشنامه روابط میانی دلبستگی کاپنبرگ و هالپرن (۲۰۰۶) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل را نشان داد که در مجموع ۹۶۲/ ۵۷  درصد از از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد.ضریب پایایی کلی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰  و به روش آزمون-بازآزمون ۸۹/۰ به دست آمد. هم­چنین ارتباط مثبت معنادار عامل­های این مقیاس با عزت نفس و سبک دلبستگی ایمن تکامل انطباقی مثبت روایی همگرای مقیاس و ارتباط منفی عامل­های پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر با سبک­های دلبستگی ناایمن واکنش هیجانی، رفتارهای منفی و دوری گزیدن روایی واگرای مقیاس را تایید کرد. نتایج مطالعه نشان داد که پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر ویژگی­های روانسنجی مناسبی جهت اندازه­گیری خود-پنداره کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties (validity and reliability) of the Harter children's self-perception profile

نویسندگان [English]

  • parisa khojasteh jalal 1
  • davoud manavi pour 2
  • Mojtaba Sedaghati Fard 3
1 Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Department of Social Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Investigating the Psychometric Properties (validity and reliability) of the Harter children's self-perception profile
Abstract
Introduction: Introduction: Perception of competence in children is defined as self-worth in important areas of life. The aim of this study was to investigate the psychometric properties (reliability and validity) Harter children's self-perception profile.
Method: This research was a descriptive-analytic study of type validation. The sample consisted of 400 students (200 girls and 200 boys) who were selected by accident sampling method and completed the Harter children's self-perception profile, Coopersmith's self-esteem questionnaire, and the kinship center attachment questionnaire.
Results: The findings of exploratory factor analysis revealed three factors that in total 73/20% of the total variance of the scale were explained. The results of confirmatory factor analysis, in addition to verifying the results of exploratory factor analysis, showed that these three factors are responsible for the overall factor of competence perception. The reliability of the questionnaire was obtained by Cranach’s alpha (0/89) and by the test-retest method (0/88). Also, there was a significant positive correlation between factors of this scale with self-esteem and secure attachment style of positive adaptive evolution Harter children's self-perception profile factors with insecure attachment styles, emotional response, negative behaviors and avoid verbal divergence of the scale confirmed.
Conclusion: The results of the study showed the Harter children's self-perception profile has good psychometric properties for measuring children's self-concept.
Keywords: self-concept, competency perception, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, convergent validity, divergent narrative, children

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-concept
  • competency perception
  • exploratory factor analysis
  • confirmatory factor analysis
خیرخواه، م.، مکاری، ه.، نیسانی سامانی، ل و حسینی، آ.ف. (۱۳۹۲). ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان. مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشکده علوم پزشکی ایران، ۲۶(۸۳)، ۱۹-۲۹.
سلیمانی، ح.، بشاش، ل.، و لطیفیان، م. (۱۳۹۳). خصوصیات روانسنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی برای دوره‌ی سنی میانی کودکی. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، ۴(۱۶)، ۶۳-۴۱.
عطاران، ن و محمدی، ن. (۱۳۹۷). نقش واسطه‌ای حرمت خود در رابطه بین جهت‌گیری‌های دلبستگی و سازگاری روانشناختی. روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی، ۱۵(۸۵)، ۱۳۹-۱۵۱.
Arens, A. K., & Morin, A. J. (2017). Improved representation of the self-perception profile for children through bifactor exploratory structural equation modeling. American Educational Research Journal, 54(1), 59-87.
Broc, M. Á. (2014). Harter's Self-Perception Profile for Children: an adaptation and validation of the Spanish version. Psychological Reports, 115(2), 444-466.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford.
Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman press.
Fernández-Zabala, A., Rodriguez-Fernandez, A., & Goni, A. (2016). The structure of the social self-concept (SSC) Questionnaire. Anales de psicología, 32(1), 199-205.
Ferro, M. A., & Tang, J. (2017). Psychometric properties of the Self-Perception Profile for Children in children with chronic illness. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26(2), 119-124.
Gacek, M., Pilecka, W., & Fusińska-Korpik, A. (2014). Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample. Polish Journal of Applied Psychology, 12(3), 85-104.
Guerin, S., & Tatlow-Golden, M. (2019). How valid are measures of Children’s self-concept/self-esteem? Factors and content validity in three widely used scales. Child Indicators Research, 12(5), 1507-1528.
Hair, J. F. (2006). Multivariate data analysis . Uppersaddle River. New York: NJ Pearson Prentice Hall.
Harter, S. (1985). Manual for the Self-Perception Profile for Children. Denver: University Press.
Harter, S. (2000). Is self-esteem only skin-deep? The inextricable link between physical appearance and self-esteem. Reclaiming children and youth, 9(3), 133-138.
Harter, S. (2005). The development of self-representations during childhood and adolescence. In M. R.
Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for Children: Manual and Questionnaires (Grades 3-8). Denver: University of Denver.
Huang, C. (2010). Mean-level change in self-esteem from childhood through adulthood: Meta-analysis of longitudinal studies. Review of General Psychology, 14(3), 251-260.
Kappenberg, E. S., & Halpern, D. F. (2006). Kinship center attachment questionnaire: Development of a caregiver-completed attachment measure for children younger than 6 years. Educational and Psychological Measurement, 66(5), 852-873.
Leary, M. R., & Tangney, J. P. (2003). The self as an organizing construct in the behavioral and social sciences. In M. R. Leary, J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (pp. 3-15). New York: Guilford Press.
Lipsitt, L. P. (1958). A self-concept scale for children and its relationship to the children's form of the Manifest Anxiety Scale. Child Development, 463-472.
Mandaglio, S., & Pyryt, M. C. (1995). Self-concept of gifted students. Teaching Exceptional Children, 27(3), 40-45.
Miller, H.-M. (2000). Cross-cultural validity of a model of self-worth: Application to Finnish children. Social Behavior and Personality: an international journal, 28(2), 105-118.
Moritz Rudasill, K., & Callahan, C. M. (2008). Psychometric characteristics of the Harter Self-Perception Profiles for Adolescents and Children for use with gifted populations. Gifted Child Quarterly, 52(1), 70-86.
Muris, P., Meesters, C., & Fijen, P. (2003). The self-perception profile for children: Further evidence for its factor structure, reliability, and validity. Personality and individual differences, 35(8), 1791-1802.
Oleszkowicz, A., & Senejko, A. (2001). Dorastanie. In: J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka. (pp.259-286). Warszawa: PWN.
Pereda, N., & Forns, M. (2004). Psychometric properties of the Spanish version of the self-perception profile for children. Perceptual and Motor Skills, 98(2), 685-699.
Perri, D., Dose, C., Görtz-Dorten, A., Woitecki, K., Breuer, D., & Döpfner, M. (2020). Erfassung des Selbstkonzepts von Kindern und Jugendlichen: Validierung einer modifizierten Fassung des Self-Perception Profiles for Children nach Harter in einer klinischen Stichprobe. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 1(1), 1-9.
Piers, E., & Harris, D. (1969). Manual for the Piers-Harris Children’s Self-concept Scale. Nashville. TN: Counselor Recordings and Tests.
Shahim, S. (2004). Self-perception of competence by Iranian children. Psychological Reports, 94(3), 872-876.
Spaten, O. M. (2019). An Investigation into the Psychometric Properties and Validation of the Danish Self-Perception Profile. Coaching Psykologi-The Danish Journal of Coaching Psychology, 8(1), 45-55.
Thill, A. D. W., Holmbeck, G. N., Bryant, F. B., Nelson, C., Skocic, A., & Uli, N. (2003). Assessing the factorial invariance of Harter's self-concept measures: Comparing preadolescents with and without spina bifida using child, parent, and teacher report. Journal of Personality Assessment, 81(2), 111-122.
Venâncio Martins, M. H., & Clemente Neto, V. (2016). Resilience and self-concept of competence in institutionalized and non-institutionalized young people. Revistada Associação Portuguesade Psicologia, 30(2), 61-76.