تدوین و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم وششم ابتدایی).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی , مرودشت,ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،واحدشیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران

4 استادیارگروه روانشناسی عمومی،واحدمرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضربه منظور تدوین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دبستان­های شهر شیراز در سال تحصیلی 97-98 انجام شد. بدین منظور 573 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی انتخاب شدند که به پاسخنامه ها پاسخ دادند. پرسشنامه 66 سوالی که شامل راهبرهای شناختی، فرا شناختی و باورهای انگیزشی می باشد. اعتبار مقیاس از سه روش آلفای کرونباخ 88/0، دو نیمه سازی 86/0و باز آزمایی 87/0مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از ثبات اندازه گیری و اعتبار مناسب مقیاس بود. روایی پرسشنامه، از طریق  تحلیل عاملی اکتشافی  توام با چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل قوی معنی دار با ارزش ویژه بالاتر از یک در این مقیاس وجود داشت. برای روایی همزمان پرسشنامه استفاده از راهبردهای خواندن از محاسبه ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه جویس، رتبه خواندن، ریاضی و دیکته استفاده شد. همچنین بین ابعاد مقیاس راهبردهای خواندن و مقیاس راهبردهای خواندن جویس، رتبه خواندن، رتبه املا و رتبه ریاضی نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. در مجموع نتایج نشان داد که مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش اموزان دوره دوم ابتدایی شهر شیراز ابزاری مناسب برای اقدام های پژوهشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Determination of Psychometric Indicators of Reading Strategies Scale among Elementary Second Year Students (Grades 4, 5 and 6)

نویسندگان [English]

  • fatemeh salim haghighi 1
  • Mohammad khayyer 2
  • siamak Samani 3
  • Azarmidokht rezaei 4
1 islamic azad univercity , marvdasht , iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Shiraz University
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

This study aimed to develop psychometric indicators of Reading Strategies Scale among elementary school students in Shiraz in the academic year of 98-97. For this purpose, 573 male and female students were selected by multistage cluster sampling method and answered the questionnaires.
Questionnaire of 66 questions including cognitive, metacognitive, and motivational beliefs. Reliability of the scale was assessed by Cronbach's alpha of 0.88, split-half of 0.86 and retest of 0.87, respectively. The results indicated that the scale was reliable and the reliability of the scale was validated. The results showed that there were three strong significant factors with a specific value higher than one on this scale. For concurrent validity of the questionnaire, reading strategies were used to calculate the correlation coefficient between this questionnaire and the Joyce, Reading Rating, Math and Dictation Questionnaire. Also, there was a positive and significant relationship between the dimensions of Reading Strategies Scale and Joyce Reading Strategies Scale, Reading Rating, Spelling and Mathematical Rating Scale. Overall, the results showed that Reading Strategies Scale among elementary school students in Shiraz was a suitable tool for Research measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading strategies use
  • psychometrics
  • cognition
  • metacognition
  • motivational beliefs
Alborzi, Sh, Samani, S. (1999). The Comparison of Motivational Beliefs and Self-Regulated Learning Strategies for Learning among Male and Female Students of the Guidance Centers of Gifted Centers in Shiraz. Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 15 (1). Ps: 18-3.-
Pourtaharian, Z. Khosravi, M. Mohammadi, M. (2014). The Role of Metacognitive Reading Strategies and Study Habits in Motivating Girl Students' Progress. School Psychology Quarterly, No. 1, No. 22-36.
 Jafari, H and Ghobadi Kia, A. (1397). Evaluation of Reading and Writing Performance of Sama Elementary School Students and Identification of Related Factors, Educational Research, 37, 1-20.
 Hosseinchari, M. Samavi, AS and Kurdistan, D. (2010). Adaptation and Evaluation of Psychometric Indicators of the Metacognitive Reading Strategies Questionnaire among High School Students, Psychological Studies, 6 (1): 163-183.
Permanent, H. (2012). The Effectiveness of Teaching Metacognitive Strategies on Improving Reading Skills, Reading Comprehension, and Reading Speed ​​of Students, Journal of Educational Psychology, 24, 8, 1-25.
 Karami Noori, R. and Moradi, A. (2008). Reading and Dyslexia Test, Tehran: Tarbiat Moallem University Jihad Publications.
 Malekian, F. Narimani, M. and Collective Owner, S. (2010). The Role of Cognitive and Metacognitive Strategies in Motivating Progress. Curriculum Research, 7, 25, 21-38.
Salimhaghighi, fatemeh, khayyer, mohammad, adequancy of psychometric indicators reding stratege use. questionnair.(1396)
Awareness of Reading Strategies, Journal of Educational Psychology, 94 (2) , 249-259.
Mokhtari, K & Reichard, C. A, (2002). Assessing Students’ Metacognitive
Mokhtari, K., Dimitrov, D.M., & Reichard, C. A, (2018). Revising the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) and testing for factorial invariance, Studies in Second Language Learning and Teaching, 8 (2), 219-246.
Pintrich, R. R., & De Groot, E.V. (1990). Motivational self-regulated learning component of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33 - 40.
Pintrich, R. R., Roeser, r., & De Groot, E. (1994). Classroom and individual difference in early adolescence motivation and self - regulation learning. Journal of Early Adolescence, 14, 139-161.
Porath, S. (2014). Talk less, listen more: Conferring in the reader’s workshop. The Reading Teacher, 67(8), pp. 627–635.
Smith, L. R. & Ryan, B. E. B. (1997). Language arts achievement level, attitude survey format, and adolescent’s attitudes toward reading. Adolescence, 32(126), 271-277.
Zbornik, J. and Wallbrown, H.(1991). The Development and Validation of a Scale to Measure Reading Anxiety. Issue of Reading Improvement,28,1, 2-11.