دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 1-108 
اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 29-46

ساره بهزادی پور؛ مژگان سپاه منصور؛ فرناز کشاورزی ارشد؛ ولی فرزاد؛ قاسم نظیری؛ سکینه زمانیان


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی رشد پس از سانحه(PTGI)

صفحه 93-108

سیدجواد سیدمحمودی؛ چنگیز رحیمی؛ نورا... محمدی جابر